Obowiązek informacyjny wobec klientów LBB

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VITEL Dariusz Ugniewski siedzibą w Kobyłce przy ul. Wygonowej 28B/2, 05-230, Polska, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem  NIP: 7591614742, REGON: 385863168.
  W sprawie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na mail lbb@itorebki.pl, tel.(+48) 22 300 11 36
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu prowadzenia negocjacji, zawarcia umowy, jej realizacji oraz późniejszego zabezpieczenia potencjalnych roszczeń;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu spełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np. przechowywania dokumentacji finansowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu utrzymywania kontaktu biznesowego, w szczególności do przedstawiania ofert. Uzasadniony interes wynika z konieczności kontaktowania się z klientami w ramach realizacji celów działalności gospodarczej.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: podmioty świadczące usługi IT typu hosting, serwis systemów IT, dostawcy towaru.
 4. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) będą przechowywane przez okres realizacji umowy, aż do upłynięcia terminów przedawnień.
 5. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) będą przetwarzane przez okres wymagany prawem powiększony o 6 miesięcy.
 6. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) będą przetwarzana, aż do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  W celu realizacji prawa prosimy się kontaktować na adres: sklep@itorebki.pl
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących Panią/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 9. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.